Nieuwe Staten, nieuwe kansen voor een duurzamere ontwikkeling van Flevokust?

Het is even stil geweest van onze kant. Onze stijgende verbazing dat de ontwikkeling van een haven aan Flevokust alleen maar duurder lijkt te worden, hebben we redelijk in de hand kunnen houden. Aan dovemans oren viel toch niets meer toe te voegen.

Maar met de Mea Culpa brief van het Provinciale bestuur in Flevoland aan ons adres, foutje in de Staats Courant publicatie, dat we met een nieuwe termijn van ter inzagelegging tot 9 april 2015 een 2e kans krijgen om beroep aan te tekenen toch maar weer een blog van onze kant. Zeker toen in de publiciteit kwam dat er weer met een collectebus in Brussel werd rondgelopen om nog meer publiek geld te “ronselen” voor het “goede doel langs de Flevokust”.

We hebben afgewogen of we een beroep tegen de haven ontwikkelingen bij de Raad van State zouden gaan instellen. Maar wij zijn niet tegen de ontwikkeling van een haven langs de Flevokust. Dat is alom bekend.

Ook is bij ons bekend dat kosten voor de baten uitgaan. Maar waar we dan wel veel moeite mee hebben is dat we privé elke euro omkeren voor we hem uitgeven het openbaar bestuurlijk, zodra het om publiek geld gaat, de “sky the limit” lijkt te mogen zijn. Zeker als onderbouwde burgerinitiatieven, vraag gestuurd weerlegd door dure rapporten van externe adviesbureaus, verworden tot een “welles nietes” discussie tussen burgers en Provincie bestuur. Dat leek ons geen goede basis om bij de Raad van State beroep aan te gaan tekenen tegen de afwijzing van ons bezwaarschrift op de Provinciale besluitvorming. Besluitvorming in de Provinciale Staten hebben immers democratisch en correct plaatsgevonden.

Dit laat onverlet dat we onze lezers en in het bijzonder het Provincie bestuur nogmaals kennis willen laten nemen waar naar onze mening de schoen echt wringt in het besluit en het voorliggende ontwerp in het bijzonder. Het is nooit te laat om, voor de provinciale aanbesteding start, te blijven onderzoeken of er geen verspilling van publiek geld plaatsvind. Korte termijn gewin, zelfs met nog meer Europees subsidie geld kan je op de lange termijn op andere dossiers duur komen te staan. In een ambtelijk apparaat zit altijd wel een lange termijn “olifant” die verspilling niet vergeet.

Gevoegd een tot een brief aan het provinciebestuur van Flevoland verworden beroepschrift wat we niet gaan indienen bij de Raad van State. Brief aan Prov Flevoland 

Mogelijk dat de nieuwe Provinciale Staten en Gedeputeerden er na 18 maart nog wat aan hebben. Zij staan dan weer fris aan de start, nog geen dovemans oren hopelijk, die een doelmatige besteding van publiek geld rond de havenontwikkeling van Flevokust kunnen bewaken.

Advertenties

Besluitvorming Flevokust Provincie Flevoland aanstaande

Vandaag gaat de provincie een besluitnemen over Flevokust en hoe nu verder.

Ingediende zienswijzen zijn uitvoerig behandeld in één van de vergaderstukken http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/17-december/07:30/c1–Vaststelling-inpassingsplannen-openbaar/DOCUVITP-1641618-v16-03-Bijl.1b.1-Nota-van-beantwoording-zienswijzen-Flevokust..pdf

Al dan niet ontvankelijkheid van (delen van ) de ingediende zienswijzen zijn daar ook nader toegelicht. Pas na de Provinciale besluitvorming gaan we onze positie bepalen waar het de door ons ingediende zienswijze betreft.

Voor anderen kunnen wij niet spreken maar de eenvoud waarmee een op de realisatie van het project door ons opgestelde begroting wordt afgedaan als een exploitatie aspect komt vreemd voor. In onze zienswijze hebben wij een raming gemaakt die waar het de realisatie van de haven betreft, ca 50% goedkoper uitkomt dan het nu voorliggende voorstel, zo hebben wij begrepen. Dat heet nu ineens een exploitatie begroting. Klaarblijkelijk zijn wij als belastingbetalers, die uiteindelijk toch de kosten van exploitatie begroting mogen dragen, geen direct belanghebbenden en kunnen doelmatigheidsvoorstellen op eenvoudige wijze onder de mat worden geveegd.

Voor de volledigheid onze ingediende zienswijze nog maar eens gevoegd waar op pg 13 en 14 onze realisatie begroting is opgenomen. Zienswijze Boomsma Schultz Anemaet op plannen Flevokust Zienswijze Boomsma Schultz Anemaet op plannen Flevokust

We gaan maar eens volgen of de Provinciale Staten er vanavond ook zo over denken.

Wordt weer vervolgt

Komkommertijd bij Omroep Flevoland?

Komkommertijd bij Omroep Flevoland, het is alweer zolang stil geweest op het Flevokust dossier, of een opmaat voor een interessante begrotingsdiscussie in de Raad van Lelystad?

Eigenlijk is het gebrachte nieuws, “Lelystad laat de ontwikkeling van Flevokust geheel aan de Provincie over”, niets “nieuws” want dit is altijd de eerste optie voor de Provincie geweest na 17 december 2013. We waren echter wel met elkaar op weg naar een variant waar de gemeente, voor haar rekening en risico, invloed kon blijven houden op vooral de invulling van het binnendijks te ontwikkelen bedrijventerrein.

Als je de berichten van vandaag op Omroep Flevoland goed leest en het interview tot je neemt sluit het College van B&W van Lelystad niet langer uit aan de Raad te moeten gaan voorstellen het initiatief voor de ontwikkeling van het binnendijkse industrieterrein op Flevokust aan de Provincie over te laten. Zelfs de verkoop van de grond aan de provincie maakt daar dan een logisch onderdeel van uit. Goed voor de eigen rekening en het risico ligt bij de Provincie! En ze willen nog wel invloed houden op onder andere de bedrijvenlijst? Nou dat kunnen ze dan wel gaan vergeten is onze inschatting.

Met het voorliggende inpassingsplan van de Provincie wordt voor de gehele buiten- en binnendijkse gebiedsontwikkeling eigenlijk alles al geregeld. De voorliggende MER gaat over zowel het binnendijkse als buitendijkse gedeelte en er is bij het inpassingsplan ook al een bedrijvenlijst gevoegd. Juist op die lijst doelde de gemeente in het interview met Omroep Flevoland. Daar willen ze invloed op blijven uitoefenen, maar dat gaat niet meer op zo vrezen wij.

Het meest ergerlijke aan dit mogelijke voornemen is dat inwoners van Lelystad die dachten hun bezwaar kruit droog te houden tot de gemeentelijke procedure mogelijk bedrogen uitkomen. Alleen de 25 indieners van een zienswijze op het provinciale inpassingsplan hebben dan nog een kans.

Wij zijn benieuwd hoe de discussies in de Raad van Lelystad gaan lopen. Dit mogelijke voorstel zal ongetwijfeld direct of indirect onderdeel gaan uitmaken van de aankomende begrotingsbesprekingen. Met alle bezuinigingen op komst zit de Raad erg klem. Verhogingen van vaste lasten, te beginnen met de rioolheffing, zijn al aangekondigd. Pijnlijke keuzes in wat nog wel en wat niet meer kan voor de inwoners liggen prominent op tafel. Komt daar ook nog de vraag bij of er een verhoging van bijvoorbeeld de OZB moet komen om de binnendijkse ontwikkeling van Flevokust toch voor eigen rekening en risico mogelijk te maken? Dit omdat de Raad wil gaan voorkomen dat de Provincie de, door veel inwoners van Lelystad en biologisch-dynamische bedrijven rond Flevokust, als ongewenst geduide milieubelastende industriële activiteiten op Flevokust kan laten landen. Want dat is juist wat de bedrijvenlijst van de Provincie in haar inpassingsplan niet gaat uitsluiten.

Ook wij gaan het de komende weken volgen. Vragen bij de voorliggende MER zijn al gesteld door toetsingscommissies maar dat is niet ongebruikelijk. Aan de Provincie om dat voor de uiteindelijke besluitvorming te verwerken in de voorliggende concept-MER.

Zienswijze op Provinciaal Inpassingsplan Flevokust

Het mag gevoeglijk bekend zijn dat wij ruimte zien om tot de ontwikkeling van een buitendijkse haven aan de Flevokust te komen. Als de markt het wil en het financieel haalbaar wordt geacht door investeerders en overheden moet hetgeen men al jaren wil realiseren op Flevokust er kunnen komen.

Wij dachten goed te hebben begrepen dat het Provinciale Inpassingsplan zich zou beperken tot de buitendijkse haven en dat de gemeente alle bestuurlijke ruimte zou krijgen om met haar inwoners tot een gedragen bedrijfsmatige invulling te komen van het binnendijkse “natte” bedrijventerrein.

De ruim 2000 pagina’s die het gehele Provinciale plan omvat, hebben we gepoogd te doorgronden. Onze zienswijze is op een oor na gevild. Het omvat een uitgebreide zienswijze op de voorliggende documenten met een 2 tal concrete bezwaren die ingaan op de onduidelijkheid waar het de bewegingsruimte betreft voor de gemeente en in het bijzonder ons als inwoners. Die 2 bezwaren willen we onze fervente volgers en andere geïnteresseerden niet onthouden. Niet om het proces te frustreren maar juist om voorzetten te plegen die onze betrokkenheid bij de gemeentelijke besluitvorming mogelijk blijven maken.

De 2 concrete bezwaren die in onze zienswijze zijn opgenomen:

-Quote-
Het planMER heeft betrekking op de ontwikkeling van het hele gebied, inclusief het natte industrieterrein. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is gemeld dat de Gemeente Lelystad nog niet met het planMER heeft ingestemd. Tevens is door de vertegenwoordiger van Gemeente Lelystad gemeld dat de gemeente later dit jaar het planMER samen met het Ontwerp Bestemmingsplan voor het industrieterrein zelf voor inspraak zal publiceren. Het is derhalve zeer wel denkbaar dat het planMER van de Gemeente Lelystad zal afwijken van het huidige planMER.

  • Wij tekenen derhalve bezwaar aan tegen de gevolgde procedure om middels één planMER bij het voorliggende Provinciale Inpassingsplan voor een buitendijkse haven aan Flevokust die, met eventuele aanpassingen, ook gaat gelden voor het binnendijkse natte bedrijventerrein en de bestuurlijke ruimte voor een eigen besluitvorming van de gemeente Lelystad op dit punt ontneemt. De planMER geeft geen duidelijke knip aan waar de bestuurlijke en juridische besluitvormingsruimte voor de Gemeente Lelystad met haar inwoners ligt. Daarmee wordt ons als (al dan niet betrokken) inwoners de mogelijkheid ontnomen om in een latere fase alsnog inhoudelijk bezwaar aan te tekenen op de dan voorliggende MER.

De milieu categorieën worden in de rapportages beperkt tot 3.1 tot 5.3. Dit punt is aan de orde geweest tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Hierbij meldde de vertegenwoordiger van de Provincie Flevoland dat water gebonden categorie 1 en 2 activiteiten in principe ook mogelijk zijn, maar dat het accent moet liggen op 3.1 tot 5.3. Omdat dit nu niet zo in de rapportages wordt vermeld lijkt het ons van belang dat de rapportages in deze zin worden aangepast. Wat tijdens de informatie sessies niet expliciet aan de orde is geweest is het feit dat in het Provinciale Inpassingsplan een bedrijvenlijst wordt opgenomen die met de besluitvorming van het Inpassingsplan wordt vastgesteld. Een bedrijvenlijst die gaat over de bedrijfsactiviteiten op het binnendijkse natte bedrijventerrein.

  • Wij tekenen derhalve bezwaar aan tegen de mate van de exacte inhoudelijkheid van de Bijlage bij de Regels, Bijlage 1 Bedrijvenlijst. Met het vaststellen van deze lijst treedt de provincie naar onze mening in de bestuurlijke bevoegdheden van de Raad van Lelystad die als opdracht aan het College van Burgemeester en Wethouders heeft meegegeven om met onder andere indieners van deze zienswijze tot een gedragen lijst met bedrijfsactiviteiten te komen.

-Un-Quote-

Onze volledige zienswijze wordt gepost wanneer hij verzonden is aan de provincie.

Openbare Hoorzitting Flevokust updated

Vandaag, 11 september, werd een al eerder aangekondigd bericht bevestigd dat er op 18 september 2014 een hoorzitting over Flevokust gaat plaats vinden. Deze hoorzitting is één van de formele stappen in de Inpassingsplan procedure die de Provincie moet doorlopen. De Provincie gaat nu de Raad van Lelystad horen over hun visie op het in procedure genomen Provinciale Inpassingsplan voor de ontwikkeling van een buitendijkse binnenvaarthaven langs de Flevokust.

Plaats en tijd zijn nog niet geheeld duidelijk maar er worden aankondigingen verwacht op de websites van Gemeente http://www.lelystad.nl en Provincie http://www.flevoland.nl .

Update: Laatste informatie: Geen ontvangst en gelijk om 19.00 uur aanvang openbare hoorzitting in het Provinciehuis.

De Raadsleden, naar wij begrepen, hebben zich afgelopen dinsdag op het dossier Flevokust laten informeren door verantwoordelijk wethouder en de gemeentelijke projectleiding. Fracties zullen op dit moment wel afzonderlijk dan wel met elkaar reacties voorbereiden. Mogelijk dat ze ook nog eens kennis nemen van deze weblog die zo langzamerhand een schat aan (achtergrond) informatie voor hen zou kunnen bevatten.

Voor hen die bezig zijn met de afronding van hun zienswijze, in de tot 24 september 2014 lopende Provinciale inspraak procedure, een mogelijkheid om vanaf een publieke tribune kennis te nemen van de laatste stand van zaken en gewisselde informatie teneinde een eventuele zienswijze aan te passen.

Wij als betrokken inwoners bij een duurzame en toekomst vaste economische ontwikkeling van Lelystad gaan zeker luisteren. U ook?

Openbare hoorzitting Flevokust

Vandaag werd een al eerder aangekondigd bericht bevestigd dat er op 18 september 2014 een hoorzitting over Flevokust gaat plaats vinden. Deze hoorzitting is één van de formele stappen in de Inpassingsplan procedure die de Provincie moet doorlopen. De Provincie gaat nu de Raad van Lelystad horen over hun visie op het in procedure genomen Provinciale Inpassingsplan voor de ontwikkeling van een buitendijkse binnenvaarthaven langs de Flevokust.

Plaats en tijd zijn nog niet geheeld duidelijk maar er worden aankondigingen verwacht op de websites van Gemeente http://www.lelystad.nl en Provincie http://www.flevoland.nl .

De Raadsleden, naar wij begrepen, hebben zich afgelopen dinsdag op het dossier Flevokust laten informeren door verantwoordelijk wethouder en de gemeentelijke projectleiding. Fracties zullen op dit moment wel afzonderlijk dan wel met elkaar reacties voorbereiden. Mogelijk dat ze ook nog eens kennis nemen van deze weblog die zo langzamerhand een schat aan (achtergrond) informatie voor hen zou kunnen bevatten.

Voor hen die bezig zijn met de afronding van hun zienswijze, in de tot 24 september 2014 lopende Provinciale inspraak procedure, een mogelijkheid om vanaf een publieke tribune kennis te nemen van de laatste stand van zaken en gewisselde informatie teneinde een eventuele zienswijze aan te passen.

Wij als betrokken inwoners bij een duurzame en toekomst vaste economische ontwikkeling van Lelystad gaan zeker luisteren. U ook?

Provinciale voorlichting. Wat kwam er uit

Onze observaties naar aanleiding van de  Flevokust informatiebijeenkomst bij de Provincie op 28 augustus 2014

Naar aanleiding van de door ons ingediende zienswijze op het provinciale initiatief voorstel voor de ontwikkeling van een haven op Flevokust, zie onze eerdere blog, hebben we gesproken met de provinciale projectorganisatie. In dat gesprek hebben wij onze ideeën voor de realisatie van een haven nader toegelicht.

We hebben daar de begroting overhandigd en het voorstel gedaan om de knip aan te brengen. Deze knip hield in dat de gemeente Lelystad het industriegebied zou ontwikkelen en de provincie de haven. Daarnaast hebben we nog wat technische adviezen gegeven. Op basis van de voor inspraak voorliggende plannen kun je zeggen dat zeer veel van onze adviezen zijn overgenomen.

We weten dat “papier” intensieve procedures vaak veel tijd kosten en dat specifieke kennis niet altijd bij de dezelfde persoon / organisatie aanwezig is. Maar wat we nu tot ons kunnen nemen in de lopende provinciale inspraak procedure oogt voor de eenvoudige burger als een ongecoördineerde stapel van 1200 pagina’s los-vaste bevindingen en procedures. Het heeft er schijn van dat door een strakke regie op de tijd; zeker stellen dat we de noodzakelijke subsidies niet mislopen, de procedure voorrang krijgt boven de kwaliteit en inhoud.

Een door ons in de zienswijze ingediende begroting is inmiddels door 2 externe bureaus nagerekend zo lijkt het wel. Er is er om procedurele redenen een exploitatiebegroting gemaakt die geen enkele realiteitszin vertoond met het onderhavige plan, anders dan dat te voorkomen dat een derde partij het project zou kunnen claimen.

In ons voorstel was er sprake van een haven van ca 10 ha, die is nu verkleind naar 5 ha. Je moet zo’n haven ook niet groter maken dan de behoefte, er worden o.i nooit meer dan 30.000 containers in de toekomst verwerkt.

De kosten die wij hadden begroot zijn daarmee achterhaald en vallen lager uit, de exploitatiebegroting is evenwel geëxplodeerd.

Hoe geloofwaardig moet dit overkomen bij de leden van de staten die een besluit moeten gaan nemen? Die exploitatiebegroting is overigens een praatje voor de faak en derhalve niet relevant volgens ingewijden. Waarom men die niet relevant maakt is dan weer een vraag, het gaat toch om voorlichting en inzicht?

Op het gebied van de MER is een slimme insteek gekozen. Eén MER voor zowel het inpassingsplan van de provincie en als het bestemmingsplan van de gemeente. Alleen jammer dat er op 2 momenten de MER voor besluitvorming  moet voorliggen. Het advies aan betrokkenen is, als men bezwaar wil maken, dat te doen tijdens de provinciale procedure. Doe je dat niet dan mis je de boot waarschijnlijk. Bezwaren in de provinciale procedure zijn mogelijk al bij de Hoge Raad afgehandeld, voordat de gemeentelijke procedure lokaal in de Raad voorligt.

Ook is vastgesteld dat de exploitant van de haven nog niet getekend heeft. De gedeputeerde is vol vertrouwen dat die handtekening wel komt. Ook als de exploitant toch geen verdienmodel op Flevokust onderkent? Uitspraken dat de EVO een potentiële markt van 40.000 containers/jaar  voor Flevoland prognosticeert lijkt veelbelovend maar welk deel daarvan wordt verwerkt via Flevokust en op welke termijn? Betrouwbare getallen vormen het fundament onder juiste beslissingen.

Het blijft dus op provinciaal niveau de vraag of die handtekening er zal zijn voordat de Staten een finaal besluit moeten gaan nemen. 

Positief voor de ontwikkeling van de blijft het feit dat de bereidwilligheid van de agrarische industrie om hun producten al dan niet gecontainerisereerd via Flevokust te verschepen. Er zijn toezeggingen gedaan voor  ca 8000 containers. Laten daarvan de eerste 4000 nu eens hard zijn. Is dat, naast de ‚eigen inbreng’, voldoende voor de exploitant?

Over de ontwikkelingen van het industrieterrein blijft de discussie over de bedrijven lijst boven de markt hangen. Ook in de provinciale stukken blijft men krampachtig vasthouden aan milieucategorie 3 t/m 5 op het industrieterrein, gebaseerd op afspraken van 10 jaar geleden binnen de Metropoolregio Amsterdam. Tien jaar gelden dachten we dat de bomen tot in de hemel groeiden, nu past o.i. een inventievere benadering.

De gemeente zal daarom veel werk moeten gaan maken om tijdens het opstellen van die lijst het maatschappelijk draagvlak te mobiliseren. Dat kan naar onze mening alleen door naar wegen te zoeken waarbij de komst ”oude” vervuilende industrie in die klassen procedureel geweerd kunnen worden. Innovatieve en toekomstgerichte bedrijven moeten juist de aantrekkelijkheid van Flevokust met haar haven onderkennen en zich willen en kunnen vestigen